MVO visie als middel om kosten in zorg te verlagen

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig, mede vanwege de explosieve stijging van zorgkosten. Deze transitie gaat snel en gepaard met grote uitdagingen. Een van de uitdagingen ligt op het verlagen van exploitatiekosten.

Veel instellingen hebben onvoldoende zicht op hun exploitatiekosten en welke maatregelen ze kunnen nemen om kosten te besparen. “In zorginstellingen zijn de energiekosten alleen al 1,5 keer te hoog” meldt Energiesprong van Platform 31. Een kostenbesparing van 10% tot 20% is bij veel instellingen makkelijk haalbaar. Zo is het zorgorganisatie AxionContinu gelukt om de energiekosten te verlagen met ruim 10%. Zij hebben dit gerealiseerd door het ontwikkelen van een MVO visie en duurzaamheidsbeleid, en door te investeren in innovatie. Met de energiekosten die zij besparen is er meer geld beschikbaar voor het primaire zorgproces. 

MVO op de agenda van zorgbestuurders

Ties Corten, intern bij Strukton Worksphere heeft onderzoek gedaan naar MVO in de zorg. “Ik heb  onderzocht welke thema’s belangrijk zijn, welke barrières zich voordoen en hoe deze doorbroken kunnen worden. Dat MVO en duurzaamheid voor zorgbestuurders belangrijke thema’s zijn is zeker. Tijdens het onderzoek bleek dat instellingen zeer openstaan voor een gesprek over hun MVO-visie of duurzaamheidsbeleid. Graag deelt men de kennis en ervaring over goed toepasbare maatregelen en successen die gerealiseerd zijn. Maar ook spreekt men vrij over de barrières die zich voordoen, zoals het gebrek aan financiën, tijd, kennis of draagvlak.”

People, Planet, Profit

Wanneer we naar MVO kijken kunnen we dit opdelen in de drie P’s, 1) People 2) Planet en 3) Profit. Met name de P van People is diep geworteld in zorginstellingen. Bijvoorbeeld door het leveren van zorg aan zij die dat nodig hebben, en het bieden van veiligheid, persoonlijk contact en respect. Het zorgzame karakter zit verweven in het gehele bedrijfsproces en stopt niet bij de voordeur. Zorginstellingen besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan sociale projecten in de wijk en het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Helaas is hier door bezuinigingen steeds minder ruimte voor.


Extra geld voor People door kostenbesparing op Planet en Profit

Andere aspecten van MVO, zoals de koppeling tussen milieu (Planet) en economie (Profit), blijven vaak onderbelicht. Dit is jammer, want juist door slim te investeren vanuit inzicht in de nieuwste technieken kunnen de exploitatiekosten verlaagd worden.  Met de behaalde besparingen is het mogelijk om meer in te investeren in het primaire zorgproces. Zo kan bijvoorbeeld het vernieuwen van luchtbehandelingskasten ruim tienduizend euro per jaar besparen, wat neerkomt op een besparing van 40 ton CO2 en 90.000 KWh.

Barrières 

Helaas hebben veel instellingen niet de financiële ruimte om te investeren. Ondanks de wettelijke verplichting zijn zij zelfs niet in staat om in maatregelen te investeren die zich in slechts vijf jaar terugverdienen. Daarnaast vraagt het uitzoeken van de beschikbare maatregelen veel tijd en daarnaast ook kennis van techniek. Het is nu meestal een taak die ligt bij de facilitair- of vastgoedmanager. Zij hebben de MVO-portefeuille toegewezen gekregen, maar door de hoge werkdruk is er geen tijd om adviesrapporten uit te werken. Dat is jammer, want inzicht in de beschikbare maatregelen kunnen op korte termijn al veel opleveren. Bij de koplopers zien we dat ze barrières hebben kunnen doorbreken, op eigen kracht of in samenwerking met externe partijen. Hierdoor heeft MVO daadwerkelijk een stem in de bedrijfsvoering gekregen. 

Uitdaging

Wanneer we de uitdaging aan gaan om de barrières voor de integratie van MVO te doorbreken, valt er veel te winst te behalen  op het gebied van financiële prestaties, imago, milieu en uiteindelijk de cliënten, want om hen draait het in de zorgsector.

Harry Hofman

Projectleider MVO 

Duurzaam

OV-fiets_Strukton2

Lees meer